Dorpsbelangen Garmerwolde

Nieuwsbrief september 2019

In deze nieuwsbrief:
Opruimen dijk
Inrichting ovonde
Werkzaamheden bouw industriewaterzuivering
Loket leefbaarheid
Vrijwilligersprijs
Toneelstuk Wester uitverkocht
Veldje Oude Rijksweg
Bijeenkomst themagroep 23 september
Oprichting Dorpenoverleg
Klusdag 26 oktober

Als afbeeldingen niet goed laden bekijk dan de nieuwsbrief via onze website.

Opruimen dijk
Op woensdag 18 september as. zal Waterschap Noorderzijlvest de dijk eggen en inzaaien en het bodemvreemd materiaal dat daarbij naar boven komt opruimen. Dorpsbelangen, aanwonenden en leden van de werkgroep Dijkpark zijn uitgenodigd om met een (vanwege het inzaaien niet al te omvangrijke) delegatie te komen kijken of het verwijderen van het bodemvreemde materiaal naar wens verloopt. Mocht u hier graag bij zijn, laat ons dit even weten via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl: wij melden u aan en horen eerdaags hoe laat wij op de dijk worden ontvangen.

Inrichting ovonde
De pas aangelegde ovale rotonde (ovonde) op de kruising Fledderboschweg/Rijksweg moet nog worden aangekleed. Omdat het oorspronkelijke ontwerp op diverse bezwaren stuitte, gaat de provincie binnenkort in overleg met Dorpsbelangen en de aannemer om tot een veilige en aantrekkelijke aanpassing van het ontwerp te komen.

Werkzaamheden bouw industriewaterzuivering
Op twee bijeenkomsten in augustus konden dorpsbewoners zich laten voorlichten over de bouw van de nieuwe industriewaterzuivering (een project van het Waterbedrijf). De voorbereidingen waren al begonnen maar deze maand starten de bouwwerkzaamheden van de nieuwe waterzuivering officieel. In de tweede helft van september zullen damwanden worden ingetrild ten behoeve van het inlaatpunt. Dit kan geluidshinder veroorzaken. Vanaf half november staat gepland dat de funderingspalen voor de fabriek zelf worden ingetrild (aan de andere kant van de RWZI). Ook hierbij is geluidshinder mogelijk.
Het fietspad is in de bouwperiode niet open, maar er kan nog wel een rondje over de dijk worden gelopen. Tijdens de bouwperiode kunt u met vragen/klachten/opmerkingen terecht bij Sjoerd Berg: 06-26 993 552 (s.berg@waterbedrijfgroningen.nl) of binnenlopen op het tweewekelijkse inloopspreekuur in de bouwkeet op de bouwlocatie (vanaf 18 september in de even weken).

Loket leefbaarheid
Er kunnen weer plannen worden ingediend bij het Loket Leefbaarheid met een aanvraag voor een financiële bijdrage tot 10.000 euro. De eerstvolgende ronde loopt tot  7 oktober. Het gaat om projecten die "eraan bijdragen dat mensen prettig kunnen wonen in hun buurt of wijk". Het Loket is alleen bedoelde voor projecten die betrekking hebben op het aardbevingsgebied waaronder dus ook de voormalige gemeente Ten Boer. Meer informatie bij info@loketleefbaarheid.nl.

Vrijwilligersprijs 
De provincie Groningen reikt ook dit jaar de Provinciale Vrijwilligersprijs uit aan vrijwilligersorganisaties. U kunt uw favoriete vrijwilligersorganisatie aanmelden en deze kans laten maken op een prijs van 3000 euro. Aanmelden kan nog tot 1 oktober as.
Daarna selecteert de jury acht genomineerden die op de website van de provincie Groningen worden gepresenteerd. Wie de jury wil helpen kan stemmen op deze genomineerden. Dat kan van 19 tot 31 oktober. Op 9 december worden de prijzen uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis.

Toneelstuk Wester uitverkocht
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 september as. houdt Toneelgroep Wester weer een locatievoorstelling. Beide voorstellingen zijn inmiddels uitverkocht! U leest meer over de voorstelling in deze flyer

Veldje Oude Rijksweg
Er is begonnen met de inrichting van het veldje aan de Oude Rijksweg. De komende weken worden twee speeltoestellen geplaatst. Ook komen er nog enkele fruitbomen en een bankje. Omdat de grond is omgewoeld als onderdeel van de werkzaamheden is er het veldje op dit moment niet zo goed toegankelijk. Zodra het veld in gebruik kan worden genomen laten we dit uiteraard weten!

Bijeenkomst themagroep festiviteiten, sport en cultuur
Maandag 23 september staat er weer een overleg gepland voor alle verenigingen, commissies en anderen die van plan zijn het komende jaar iets te organiseren of daarvoor samenwerking zoeken. Agenda's worden naast elkaar gelegd en praktische zaken kunnen worden besproken. Zo zijn er voor alle dorpsinitiatieven materialen beschikbaar in de container die bij GEO staat, denk aan statafels, beachvlaggen en nog veel meer.
 Welkom op maandag 23 september om 20.00 uur in Het Geweidehof.

Oprichting Dorpenoverleg Ten Boer
Op donderdag 29 augustus is een ceremoniële handtekening gezet in het kader van de oprichting van het Dorpenoverleg Ten Boer. Wethouder Inge Jongman, leden van het Gebiedsteam Ten Boer en bestuursleden van de verschillende dorpsverenigingen waren hierbij aanwezig.

Al jaren vond er informeel en incidenteel overleg plaats tussen de dorpen en het afgelopen jaar is dit geïntensiveerd vanwege de herindeling. Nu krijgt dit overleg een officieel karakter met de oprichting van deze aparte vereniging. Leden zijn de individuele dorpsverenigingen.
Het doel van de vereniging is om belangen te behartigen die voor de dorpen gezamenlijk spelen en om hiervoor een vaste gesprekspartner te zijn met de gemeente Groningen. 
Met de oprichting van deze vereniging is een eerste stap gezet. De volgende stap is het sluiten van een convenant met de gemeente Groningen waarin precieze afspraken en spelregels worden vastgelegd.

Klusdag 26 oktober
Zet het alvast in uw agenda: op zaterdag 26 oktober wordt er weer geklust in het dorp: denk aan onderhoud Garmerhof, jeu-de-boulesbaan, zwerfvuil opruimen, schoolplein e.d.  De klusdag is altijd een fijne gelegenheid  om dorpsgenoten te leren kennen en samen te werken om ons dorp mooi en netjes te houden.

Facebookpagina Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbelangen Garmerwolde heeft ook een Facebookpagina. Klik op 'vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Kijk voor meer activiteiten in de Centrale Agenda
Dorpsbelangen houdt een centrale agenda bij op www.dorpsbelangengarmerwolde.nl. U kunt uw eigen activiteit aanmelden via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Bestuur
Dit is het bestuur van dorpsbelangen Garmerwolde: zittend: Rob Braspenning (en Simon Spanninga-inmiddels afgetreden). Staand: Willard Wigboldus, Nynke Kloppenburg (voorzitter), Annemiek Jansen (secretaris) en Sacha la Bastide (penningmeester a/i)(foto: Andries Hof).

info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Waarom deze nieuwsbrief?
Wilt u op de hoogte blijven van wat er wordt georganiseerd in en voor ons dorp? In deze nieuwsbrief publiceren we data van belangrijke bijeenkomsten. Ook vermelden we oproepen uit de themagroepen of ander belangrijk nieuws. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig.
Nieuwsbrief Dorpshuis de Leeuw
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die worden georganiseerd in het Dorpshuis? Meld u zich dan aan op deze pagina.
Secretariaat
A. Jansen
Oude Rijksweg 23
9798 PB Garmerwolde
bestuur@dorpsbelangengarmerwolde.nl